Nadaljevanje pogajanj predstavnikov kmetijskih nevladnih organizacij z MKGP in MNVP

kratek povzetek zadnjih pogajanja md predstavniki kmetov in MKGP in MNVP

V petek, 9. junija, so se nadaljevala pogajanja predstavnikov kmetijskih nevladnih organizacij s
pristojnima ministroma - Ireno Šinko, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Urošem
Brežanom, ministrom za naravne vir in prostor. Prisotni so bili tudi ostali predstavniki obeh
ministrstev, vključno z vodjo odseka za biotsko raznovrstnost na Zavodu RS za varstvo narave ter
generalnim direktorjem Geodetske uprave RS.


Na pogajanjih so bili predstavljeni izsledki pravnega mnenja o zakonitosti predpisovanja omejitev, ki
jih uvaja predlog Uredbe PUN. Kmetom bi bile namreč v primeru sprejema predloga Uredbe PUN
naložene obveznosti, za katere ni zakonske podlage, s čemer se očitno kršijo ustavno zagotovljene
pravice zlasti do uživanja zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude.
Večkrat je bilo iz strani predstavnikov kmetov izpostavljeno, da bi morali biti v proces vključeni tudi
ključni deležniki – kmetje in da morajo biti vsi ukrepi za kmete prostovoljni. Za doseganje ciljev pa je
nujno, da so ukrepi pravilno zastavljeni. Sprejeli smo sklep, da MKGP in MNVP pripravita stališče, ki
jasno opredeljuje, da so ukrepi Natura 2000 za kmete prostovoljni, skupaj pa se oblikujejo
stimulativni ukrepi, ki bodo sprejemljivi tudi za kmete. Skupni dokument se do konca junija posreduje
na Evropsko komisijo, na predstavitvi in usklajevanju o dokumentu pa bomo sodelovali tudi
predstavniki kmetov.


Naslednja točka je bilo Okoljsko občutljivo trajno travinje (OOTT), kjer smo podali zelo jasen očitek,
da ni bilo narejenih nobenih monitoringov in strokovnih analiz, razvidno pa ni niti, kakšno je
predvideno upravljanje s temi območji na dolgi rok. MKGP bo skupaj z MNVP in ZRVSN pripravilo
predlog metodologije, ki bo vključeval pregled stanja njiv iz leta 2006, območno in individualno
obravnavo. MKGP bo posredoval metodologijo za revizijo OOTT slojev, ki bo odprta za podajanje
predlogov, dopolnitev in pripomb in jih bo smiselno vključila. Naš predlog je, da se za podlage za
OOTT upošteva stanje katastra vse do leta 1990, od koder je razvidno ali je takrat bila to njiva ali
travnik. ZRSVN je za podlago za določitev OOTT izhajal iz stališča, da se za OOTT določijo območja, ki
bi lahko bile njive in jih želijo ohraniti kot trajne travnike. Od tod ideja prepovedi preoravanja.
Stališče, ki smo ga zavzeli skupaj z MKGP pa je, da se za OOTT določijo površine, ki so od nekdaj
travniki, in jih je nemogoče preorati.


Na pogajanjih smo obravnavali tudi Problematiko bonitetnih točk, saj so se na nekaterih kmetijskih
zemljiščih dogodili težko razložljivi skoki povečanja bonitetnih točk, kar pa vodi v večjo osnovo KD in s
tem povezano obdavčitev. Imenovana bo delovna skupina, ki bo pripravila potencialne spremembe
obstoječe metodologije.


Ponovno smo izpostavili močno povečano sankcioniranje ter znižanja plačil ki izhajajo iz pogojenosti,
saj nikakor ne moremo sprejeti, da so sankcije in znižanja plačil pri pogojenosti strožja od tistih, ki jih
Evropska uredba predpisuje. Ministrica je zagotovila, da bodo sankcioniranja in znižanja plačil preučili
do naslednjega sestanka.


Tudi pri problematiki zelenjadnic kot posebnih kultur smo dobili zavezo, da bodo tematiko ponovno
preučili.


Dogovorili smo se, da se ponovno srečamo 23. junija 2023.


Nazaj