Program Društva članov sindikata kmetov na volitvah KGZS 2020

V nadaljevanju vam predstavljamo ključne točke delovanja predstavnikov Društva članov sindikata kmetov v prihajajočem mandatu

Spoštovani!

Za lažjo odločitev koga izvoliti v organe Kmetijsko gozdarske zbornice, smo v Društvu Sindikata kmetov Slovenije za vas pripravili pregled zastavljenih ciljev delovanja naših kandidatov v organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V zadnjem letu se je izkazalo, da moramo spodnje cilje doseči v čim krajšem času in poskrbeti za prihodnost slovenskega kmeta, kajti le s tem bomo lahko poskrbeli za prihodnost prehrane naših državljanov.

 

Načrt sprememb pri delovanje KGZS:

 • Narediti KGZS po meri kmetov
 • Izvedba referenduma o obveznem /prostovoljnem članstvu
 • Aktivnejše zastopanje članstva
 • Zavzemanje za povečano pridelavo slovenske hrane
 • Promocija slovenskih kmetov in njihovih pridelkov
 • Zahteva po poštenem plačilu za kmetovo delo

 

Pripravili smo tudi podroben načrt, ki se tiče ureditve najbolj pereče problematike na kmetijskem področju. Poudarjena področja delovanja izhajajo iz potreb v kmetijskem prostoru in so ciljno usmerjena k spremembam.

Izhodiščna področja, ki so nujno potrebna konkretne ureditve se delijo na več sklopov.

Prvi sklop zadeva statusno-pravno ureditev kmetij, zemljiško politiko, mlade prevzemnike ter prenosnike kmetij. To področje je pereč problem na katerega konkretno opozarjamo in za katerega pripravljamo konkretne predloge ureditve že kar nekaj let vendar še ni prišlo do sistemske in pravno-statusne realizacije.

 1. Družinska kmetija – pravna, gospodarska in socialna ureditev statusa družinske kmetije v Sloveniji
 2. Ukrepi SKP - tistemu, ki dela in prideluje hrano (aktivni kmet), podpora živinorejskim kmetijam
 3. Zemljiška politika – slovensko zemljo slovenskim kmetom
 4. Mladi kmetje – večje podpore, brezplačno svetovanje, vloge ter mentorstvo
 5. Prenosniki kmetij - renta za prenosnike, ki predajo kmetijo mladim

Drugi sklop zajema investicije, davčno politiko, zavarovanja, okoljska plačila ter cene pridelkov. Zavedamo se, da trenutna birokratizacija onemogoča in otežuje navedena področja ter je uporabniku/kmetu neprijazna. Spremembe in olajšanje postopkov so nujni za uspešen razvoj kmetijstva kot takega.

 1. Podpora pri investicijah na kmetijah – poenostavitev pri dovoljenjih in uvedba pavšalnih zneskov na razpisih
 2. Davčna politika – poenostavitev davčnih obveznosti za kmete in ukinitev davčnih blagajn.
 3. Zavarovanja kmetijskih pridelkov – izboljšanje pogojev in znižanje odbitnih franšiz
 4. Cene pridelkov- ureditev razmerji v agroživilski verigi od kmeta do trgovine
 5. Okoljska plačila – kmetom, ki skrbijo za pridelavo in izboljšujejo stanje v naravi, (ne za degradacijo)

Tretji sklop zajema ureditev področja divjadi, zveri in gozdov. Trenutno škodovanje na omenjenih področjih se mora čim prej zaustaviti in kmetovalcem omogočiti normalne pogoje za delo.

 1. Zveri – zmanjšanje števila, da bo možno normalno kmetovanje
 2. Gozdovi - zmanjšanje pritiska po nabiralništvu in vožnji po gozdovih
 3. Divjad – letna renta kmetom za rejo divjadi na kmetijskih zemljiščih in zmanjšanje številčnosti

Četrti sklop naših predlogov za ukrepe se dotika področja svetovanja na kmetijah ter podporo digitalizaciji in robotizaciji. S konkretnimi spremembami lahko dosežemo primerno usmeritev, ki jo kmetije potrebujejo ter na ta način povečamo njihovo uspešno delo.

 1. Svetovanje – vsakoletni obisk svetovalca na kmetiji in ustanovitev svetovalnih timov za celostno podporo kmetiji
 2. Podpora primerni digitalizaciji pri pridelavi in trženju ter robotizaciji na kmetijah

 

Peti sklop predstavlja priznavanje in poenostavitev dela kmetov in ohranitev malih kmetij, ki so temeljnega pomena za krajino in samooskrbo.

 1. Priznanje ekosistemskih storitev kmetov
 2. Namakanje – poenostavitev postopkov za namakanje kmetijskih površin
 3. Ohranitev malih kmetij na območjih OMD in priznanje njihovega pomena za krajino ter samooskrbo

 Kot je razvidno iz našega pripravljenega programa ter razčlenjenih sklopov bo naše delovanje v organih Kmetijsko gozdarske zbornice konkretno, ciljno usmerjeno ter v dobrobit slovenskega kmeta. Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije hočemo z našim delovanjem v njenih organih prinesti posodobljen pristop do članstva in zastopanja kmetov v družbi in pri državnih organih.

Glas za nas pomeni glas za PREDANOST, ODLOČNOST in ZNANJE naših kandidatov, ki se bodo borili za prihodnost kmetov v Sloveniji!

 

Ker nam ni vseeno za slovenskega kmeta!


Nazaj