Seja organov Sindikata kmetov Slovenije

Na svoji prvi seji v mandatu so člani nadzornega odbora in častnega razsodišča izvolili predsednika organov. Skupaj z člani izvršilnega odbora so nato nadaljevali skupno sejo.

Na skupni seji organov SKS smo obravnavali tekočo problematiko kot je sprejetje nove gradbene zakonodaje, kjer pripombe SKS niso bile upoštevane ter letalsko obrambo proti toči. Žal smo na izvajanje letalske obrambe začeli opozarjati že novembra, za kar so bili sklicani tudi trije sestanki ter sestanki na MKGP, v praksi pa je izvajalec ni mogel izvajati do sprejetja uredbe katera dovoljuje izvajanje letalske obrambe. Želimo, da se kaj takšnega nebi ponovilo v prihodnjih letih.

Glavni temi seje pa sta bili povezani s skupno kmetijsko politiko. Pri sedanji ureditvi prvega stebra MKGP predlaga spremembo načina izplačil plačilnih pravic za prihodnje leto. Po predlagani spremembi bodo vsem upravičencem  v januarju izplačali 80% neposrednih plačil (plačilne pravice), preostanek pa skupaj s poračunom, ki bo prinesel nekoliko višjo vrednost plačila v aprilu ali maju. Kot so predstavili, vsako leto ostane dober milijon evrov neizplačanih sredstev in v kolikor želimo izkoristiti celotno ovojnico je to edini način. SKS podpira porabo vseh sredstev, ne želimo pa, da bi ta način postal praksa za prihodnja leta. 

Konec preteklega meseca je predstavništvo Evropske Komisije pripravilo predstavitev reforme Skupne kmetijske politike po letu 2020. Na seji so se člani organov seznanili s predlogom ter podali svoje mnenje in poglede na zakonodajne predloge. SKS je imel že pred tem izdelana jasna stališča kaj si želimo v novi finančni perspektivi, nekateri predlogi se ujemajo s predlogi, spet drugi predvsem proizvodnjo vezani, katerih si najbolj želimo pa ne. če naštejemo le nekaj izmed predlogov;

  • želimo, da se dobro uredi definicija pravega kmeta. To mora biti tisti, ki zemljo dejansko obdeluje in ne lastnik, kateri jo oddaja kmetom. Torej želimo izločitev vseh "rentnikov ali kavč kmetov",
  • zagovarjamo ukinitev plačilnih pravic,
  • Podpiramo ponovno uvedbo proizvodno vezanih plačil za krave dojilje,
  • plačila na travinje morajo biti vezana na obtežbo,
  • želimo uvedbo 25% dodatka na plačilne pravice za kmete, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti,
  • uvedba pavšalnih zneskov za investicije,
  • enostavnejše, ciljne ukrepe za kmetijsko-okoljski program,
  • spremembo sistema točkovanja OMD in vezavo travinja na obtežbo,
  • večjo strokovnost svetovanja in hitrejši prenos znanja ter
  • zmanjšanje administracije

 

Predlog proračuna znižuje sredstva na prvem stebru za 4,8% in na drugem stebru za 15%, skupaj za 5% celotne ovojnice. Še zlasti skrb vzbujajoče je  dejstvo, da ima Slovenija 50% sredstev na prvem in 50% sredstev na drugem stebru SKP. To pomeni, da se bodo Sloveniji sredstva na drugem stebru znižala več kot  zahodnim državam članicam, katere imajo na drugem stebru le 20% sredstev. 

Evropska Komisija je napovedovala poenostavitve, katerih pa razen velikega prenosa odgovornosti za izvedbo tako na prvem kot na drugem stebru ni zaznati. Torej je splošni zakonodajni okvir za prihodnjo finančno perspektivo veliko ožji, večji del odgovornosti pa pade na samo državo članico, kar pomeni da bomo imeli slovenski kmetje veliko več možnosti pri oblikovanju kmetijske politike za prihodnje obdobje. Ali je to dobro za slovensko kmetijstvo ali ne pa si nismo bili enotni. 

 


Nazaj