Obvezno izobraževanje za operacijo dobrobit živali - govedo

Novi izvajalec in tudi 100 kilometrov vožnje do izobraževanja za dobrobit goveda za leto 2018

Operacija dobrobit živali Programa razvoja podeželja  2014-2020 vključuje tri živalske vrste; govedo, prašiče in drobnico . Rejci govedi vključeni v ukrep morajo izpolnjevati določene zahteve, med katerimi so najpomembnejše: opravljena koprološko analiza blata (za zajedavce) ter zdravljenje po navodilih veterinarske službe, vsaj 120 dni paše, vodenje dnevnika paše ter letno obvezno 4 urno izobraževanje. Znesek podpore za izvajanje operacije v letu 2018  znaša 53,40 eura/GVŽ (kravo).

 

Izvedbo obveznega izobraževanja za vse rejce govedi vključene v ukrep je  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko javnega razpisa dodelilo podjetju Monotro d.o.o.. Glede na običajno prakso izvedbe izobraževanj ugotavljamo, da se število lokacij iz leta 2017, ko je bilo izobraževanje izvedeno na 69 lokacijah v letu 2019 (izobraževanje za leto 2018) zmanjšuje na le 13 lokacij. Posledično to pomeni za rejce tudi do 100 kilometrov vožnje v eno smer. Ob tem pa moramo dodati tudi, da se ura izvedbe izobraževanj prekriva z običajno uro dela v hlevu.

 

Sindikata kmetov Slovenije od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteva, da se izobraževanja izvedejo na območjih posameznih upravnih enot, to je na vsaj 58 lokacijah in se tako približajo rejcem.


Nazaj