Splošno

Zaskrbljujoč je socialno-ekonomski položaj slovenskega kmeta. Splošna gospodarska kriza je močno prisotna tudi v panogi kmetijstva. Večajo se stroški med tem, ko cene pridelkov in proizvodov ostajajo na podobnem nivoju že nekaj let. Za izpolnjevanje našega poslanstva nujno potrebujemo nova znanja, informacije, okrepljeno sodelovanje z različnimi vladnimi in nevladnimi institucijami ter gospodarstvom.

Za leto 2015 smo si tako zadali naslednje cilje:

 

Za doseganje vseh ciljev bomo potrebovali tudi precej novih finančnih sredstev in delovne sile. Prepričani smo, da lahko v roku nekaj let vzpostavimo samostojno organizacijo, ki se bo pretežno preživljala z lastnimi viri sredstev (članarine, sponzorstva, donacije itd.).

Nedvomno bomo z boljšo organizacijo in z novimi načrti dosegli tudi to, da bomo nekoliko sprostili napetost in trenja med kmeti in vladnimi institucijami, še posebno z matičnim resornim ministrstvom. S svojim delom lahko predčasno odkrijemo nekatere težave in probleme ter se jim tako bodisi izognemo bodisi rešimo na miren in konstruktiven način.

Organizacija dela

Delo bo koordinirano in vodeno iz glavne pisarne s pomočjo sekretariata. Večino samega dela bo nase prevzel sekretariat ob pomoči članov organov in odborov Sindikata, kar je tudi razlog, da v finančnih načrtih posameznih projektov ni prisotne postavke dela oziroma organiziranja in vodenja. Izjeme so nekatere specifične naloge in opravila, za katere pa imamo strategijo sodelovanja s zunanjimi sodelavci, in sicer v dveh smereh:

 

Želimo zasidrati dolgoročno sodelovanje z nekaterimi podjetji in institucijami za izvedbo točno določenih del in nalog v sklopu našega letnega načrta. V mislih imamo predvsem področje tiska, dobave materialov, prevozov, nastanitev gostov itd.

Glede na naše poslanstvo in zastavljene cilje v tem letu smo delo pisarne razdelili na tri projekte, glavnega, ki je vezan na delovanje pisarne same in dva po posameznih pomembnejših področjih, kateri bodo predstavljali delovanje Sindikata kmetov Slovenije:

 

Projekt št. 1

DELOVANJE PISARNE

Vsekakor bo glavno breme dela in nalog nosila glavna pisarna, ki tudi izvaja vse tri projekte. Delo nikakor ne more biti dobro in kontinuirano, če bi potekalo zgolj centralno iz glavne pisarne v Ljubljani. Če izhajamo iz osnovne naloge sindikata - zastopanje kmetov, je nujno potreben sistem komunikacije od posameznega kmeta do glavne pisarne Sindikata. Kmetje morajo imeti možnost predstaviti svoje težave in probleme s katerimi se soočajo, ter s pomočjo nasvetov strokovnjakov, predlagati politike in rešitve za te probleme. Glede na to, da ni preprosto operirati in usklajevati tako velikega števila ljudi, mnenj in interesov, morajo imeti člani po celotni Slovenije skupnega predstavnika, ki bi jih lahko zastopal in se tudi dogovarjal o problematiki trenutnega stanja na nekem geografskem področju.

V ta namen smo v Sindikatu razvili sledečo organizacijsko strukturo:

 

Glavna pisarna je sedež Sindikata kmetov Slovenije v Ljubljani in ima vlogo nacionalnega predstavnika kmetov. V pisarni so potrebni strokovni ljudje za posamezna področja dela. Zagotoviti bo potrebno 2-članski sekretariat -sekretar, koordinator za podružnice, regije in članstvo, ter tajnik in hkrati koordinator odborov. V pisarni je vsekakor potrebna ustrezna informacijska tehnologija (računalnik s pripadajočo opremo), pisarniški material ter vsa ostala sredstva za uspešno delo in komunikacijo.

Glavna naloga pisarne je izboljšanje komunikacije med člani ter Sindikatom in organi Sindikata, za to pa potrebuje tudi novo tehnologijo in opremo. Članom bomo omogočili preko okrožnic. Regijskim predstavnikom in predsednikom podružnic mesečno sproti po elektronski pošti ali telefonu vsakemu za svoje področje (vsak član IO je pokriva posamezen sektor kmetijstva), članom sindikata pa na dva meseca oziroma po potrebi in v okviru finančnih zmožnosti, da bodo tekoče obveščeni in bolj aktivno komunicirali s samim Sindikatom in predstavniki organov Sindikata ter jih sprotno obveščali o novostih na področju kmetijstva in gozdarstva.

Glavna pisarna ob sodelovanju z lokalnimi predstavniki izvaja tudi promocijo Sindikata ter vodi tekoče zadeve povezane z mednarodnim sodelovanjem.

Regije, podružnice in odbori: da bi bil Sindikat kmetov Slovenije učinkovit, potrebuje aktivno članstvo, ki je povezano od podružnic preko regij do nacionalne pisarne; močno in redno sektorsko predstavljanje po odborih (npr. za govedo, ovce, mleko in mlečne izdelke, vinogradništvo, gozdarstvo, ribištvo itd.); močne aktivne, lokalne, regionalne in nacionalne izvoljene predstavnike; ter učinkovito in uspešno osebje.

Projekt št. 2

INFORMIRANJE IN PROMOCIJA

Projekt informiranja je namenjen članom Sindikata, ki potrebujejo nova znanja, predvsem pa informacije s področja kmetijstva, kmetijske politike ipd. Prepričani smo, da lahko z izboljšanim pretokom informacij in kontinuiranim dialogom med člani marsikatero težavo ali problem predčasno odkrijemo in celo odpravimo. Opaziti je tudi nastajanje določenih težav pri kmetih zaradi nevednosti in nepoznavanja situacije oziroma stvari.

Tako nameravamo narediti sledeče:

 

Za uspešno in učinkovito promocijo je potrebna določena strategija. Tako smo se odločili, da nekoliko bolj agresivno nastopimo predvsem v slovenski javnosti in kot člani EU tudi v tujini. Prepričani smo, da je to nujno potreben korak na poti k večji samostojnosti organizacije.

Promocija bo vključevala naslednje:

 

Osnovni namen tega projekta je povečanje splošne prepoznavnosti Sindikata, pridobivanje novih članov ter nenazadnje celovita pojavnost v javnosti, medijih in poslovnih kontaktih.

Projekt št. 3

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Udeleževanje izobraževalnih seminarjev in kongresov

Vsako leto se v tujini odvije kar nekaj seminarjev, kongresov, delavnic in konferenc, na katerih se lahko marsikaj naučimo in zvemo. Tovrstno mednarodno udeleževanje je velikega pomena za naš Sindikat, posebno sedaj, ko so slovenski kmetje in celotno slovensko kmetijstvo odvisni od mednarodnega sodelovanja in povezovanja.

Naš cilj pa je tudi poglobiti dobre odnose s kolegi iz Avstrije in Italije ter Francije.

TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROGRAMOV

Delo je razporejeno čez vse leto, glavni projekt in področja delovanja pa se vsekakor časovno prekrivajo. Načeloma je težko točno opredeliti termine projektov oziroma roke izvedbe in realizacije določenih nalog, ker je veliko dela odvisnega od odzivnosti ljudi na terenu, članov, kmetov ter nenazadnje tudi nekaterih institucij.

Okviren terminski načrt je sledeč:

Mesec Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.
Projekt
1                        
2       ///// ///// ///// /////          
3                        

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je resnično delo razporejeno čez vse leto. Izjema je delovanje na projektu 2. (informiranje in promocija), v delu terenskih aktivnosti, saj okrogle mize in ostale aktivnosti na terenu tako rekoč v celoti izvajajo v odvisnosti od razpoložljivosti časa članov, kmetov. V ta namen bo delo na terenu skoncentrirano na tista obdobja, ko v splošnem velja nekakšno zatišje dela pri kmetih in le ti lažje najdejo čas za udeleževanje naših aktivnosti, okroglih miz, predstavitev ipd.

PRIČAKOVANI REZULTATI PO IZVEDBI PROGRAMA

Na področju kmetijstva se nenehno večajo potrebe po novih strokovnih znanjih, ki jih narekujejo strukturne spremembe, hiter razvoj pridelovalnih tehnik, vse večja specializacija v kmetovanju, hitro prilagajanje proizvodnje sodobnim potrebam trga in tržne niše,... Vsemu temu je potrebno prilagoditi tudi delovanje Sindikata v prihodnje. Pričakovani rezultati programa SKS za leto 2015:

 

Naloga Sindikata v letu 2015 je, da se bo čimbolj približal in povezal z ostalimi sindikati EU. Potreben bo nov pristop k povečevanju članstva in zaposlovanja strokovnega kadra (stalna zaposlitev ene osebe), ter sodelovanja z nevladnimi organizacijami s področja kmetijstva. Prav tako pa bo poleg MKGP potrebno še sodelovanje z drugimi ministrstvi, ostalimi sindikati, nevladnimi organizacijami, službami za pravne zadeve in še veliko drugimi ustanovami. Nedvomno bomo z boljšo organizacijo in z novimi načrti dosegli tudi to, da bomo nekoliko sprostili napetost in trenja med kmeti in vladnimi institucijami, še posebno z matičnim resornim ministrstvom.
Pričakujemo tudi ugoden razplet pri kandidiranju na razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter črpanju sredstev iz tega naslova, saj za vse nujne naloge in obveznosti v tem letu, ne bo na razpolago dovolj finančnih sredstev samo s strani SKS. Tako bo za nemoteno delovanje Sindikata kmetov Slovenije v tem letu potrebno tudi sofinanciranje s strani MKGP.

Anton MEDVED
PREDSEDNIK