POROČILO o delu Sindikata kmetov Slovenije 2022

 

Sindikat kmetov Slovenije je nevladna organizacija, ki združuje kmete ter ljudi, kateri s svojimi mislimi, dejanji ali sredstvi podpirajo slovenskega kmeta. Združevanje v Sindikatu kmetov Slovenije temelji na prostovoljni odločitvi vsakega posameznika. Glavna naloga delovanja je zagotoviti primeren socialno - ekonomski položaj kmetovalcev, ohraniti poseljenost podeželja in s tem zgled kulturne krajine ter identiteto podeželja, ki je hkrati identiteta slovenstva. Največji poudarek vsekakor dajemo prvi od zgoraj omenjenih nalog. Na eni strani se srečujemo s zelo slabo organiziranimi kmeti, na drugi strani so dobro organizirani odkupovalci ter koncentrirano trgovino in predelovalci ter na koncu trgovci

 

Skozi celotno obdobje je bilo aktualno dogajanje povezano z reformo skupne kmetijske politike 2023 do 2027, kar se je še izraziteje začelo odvijati v spomladanskem in poletnem času, saj se približuje rok za dokončanje strateškega načrta,  upravljanje z tveganji v kmetijstvu, zemljiško politiko, zakonom o kmetijstvu ter problematiko zveri. Sindikat kmetov Slovenije je povezal z posameznimi strokovnjaki ter ostalimi nevladnimi organizacijami, da bi dosegli ugodnejše pogoje za slovenske kmete. Prav tako smo veliko pozornosti namenili spremembam zakonodaje na področju kmetijstva, redno smo spremljali pripravo dogajanje na trgih zaradi ukrajinske vojne ter opozarjali na posledice suše. Sledili smo vsem dogodkom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugim državnim  inštitucijam, ki imajo vpliv delo kmetov.

 

 DELOVANJE PISARNE

Naloge, ki jih obsega delovanje pisarne so bile kljub omejitvam v celoti izvajane (fizično ali preko spleta). V pisarni je prisoten tajnik, ki spremlja dnevne medije, pregleduje spletne strani Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora, Državnega Sveta, Uradnega lista, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter organov v njegovi sestavi. Spremljanje medijev in spletnih strani je pomembno za delovanje Sindikata, saj je potrebno sprotno obveščanje članov izvršilnega odbora o novicah, predlogih predpisov in ostalem, kar se nanaša na njihovo področje delovanja (vsak član izvršilnega odbora pokriva določeno področje kmetijstva). Strokovni tajnik skrbi za komunikacijo med člani in organi sindikata in odgovarja na vprašanja. Vsak dan je več klicev kmetov, kateri pričakujejo odgovore na vprašanja. Ta so različna od strokovnih (teh je največ), splošnih in tudi provokativnih. V času večjih pisarniških del in del na terenu (sejmi, predstavitve, okrogle mize...) tajniku pomagajo še študentje. Sodelujemo v delovnih skupinah; Svet za kmetijstvo in podeželje, žitna veriga, odbor za spremljanje PRP, področni odbor za poklicne standarde…. (tajnik ali predstavniki SKS). Tekoče spremljamo delo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v DZ ter Državnega zbora, saj smo vabljeni na vse seje, na katerih tudi poslancem predstavimo stališče Sindikata. Večino dela se opravi preko elektronskih medijev, tako z člani kot z ostalimi deležniki, vendar je še vedno potrebna prisotnost v tajništvu. V pisarni se pripravljajo tudi vsa gradiva, ki jih potrebujejo predstavniki Sindikata na sestankih, novinarskih konferencah in ostalih aktivnostih.

V letu 2022 je Sindikat kmetov Slovenije:

 

 

 

INFORMIRANJE IN PROMOCIJA 

V okviru projekta informiranja in promocije, ki je namenjen obveščanju članov Sindikata, je pisarna izdajala  okrožnice s katerimi smo člane sprotno obveščali o novostih na področju kmetijstva in gozdarstva. Regijskim predstavnikom in predsednikom podružnic smo po telefonu mesečno, navajali točke, ki se navezujejo na področje katerega pokriva, članom Sindikata kmetov Slovenije pa na štiri mesece. Tako so bili člani sprotno obveščeni in so lahko tudi bolj aktivno komunicirali s samim Sindikatom, ter tako lažje prenašali težave in probleme, s katerimi se soočajo na kmetijah, na organe Sindikata in v pisarno. Velik del informiranja in promocije smo v skladu z navado iz časov kovida prenesli na svetovni splet (spletna stran in FB profil). Po izkušnjah iz preteklih let, smo veliko promocijo Sindikata, naredili prav z nenehnim pojavljanjem v dnevnih medijih in posameznih javnih razpravah. Zato smo tudi v letošnjem letu aktivno opozarjali na probleme kmetijstva in podeželja v javnosti.

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

Aktivno smo v povezavi z institucijami v zamejstvu. Dobre odnose s Kmečko zvezo iz zamejstva (Italija) smo še poglobili.  Povezali smo se tudi s stanovskimi organizacijami v Avstriji, Hrvaški, Srbiji (več obiskov in pomoč pri organizaciji strokovnih ekskurzij) in Madžarski. Preko žitne verige smo vzpostavili stike z organizacijami, ki zastopajo pridelovalce pšenice iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.

Zaradi epidemije so osebni bili stiki z predstavniki kmetov iz drugih držav v teh časih omejeni, zato so se stiki prenesli na telefon in splet.

 

Skozi celotno obdobje smo bili zelo aktivni na področju priprave zakonodaje in Strateškega načrta RS 2023-2027, kjer smo redno spremljali pripravo predpisov, sodelovali na sestankih ter podajali mnenja in pripombe na predloge in s tem poizkušali narediti zakonodajo prijaznejšo kmetom. Že kar nekaj časa posvečamo posebno skrb zmanjševanju birokracije, saj Ministrstvo opozarjamo, da smo kmetje preveč obremenjeni s papirji in administrativnimi ovirami.  Pri vsakem sprejemanju predpisov poizkušamo (takrat se da največ poenostavit) narediti predpis takšen, da bi pomenil čim manj obremenitev za kmete. Smo aktivni graditelj zavezništva za kmetijstvo, ki je skupina nevladnih kmetijskih organizacij, katera podaja skupne predloge, pripombe in stališča na zakonodajne predloge ter deluje tudi izven okvira posamezne organizacije.