Izjava za javnost - pogajanja

V zadnjih dneh in tednih vidimo, da nezadovoljstvo slovenskih kmetov narašča, zato želimo z vami deliti aktualno stanje naših pogajanj.

Spoštovani kmetje, kmetice ter ostali zainteresirani deležniki!

 

V zadnjih dneh in tednih vidimo, da nezadovoljstvo slovenskih kmetov narašča. Protesti kmetov, ki se odvijajo po številnih državah Evropske unije, so spodbudili proteste posameznih skupin kmetov po različnih krajih Slovenije. Kot rečeno, razumemo nezadovoljstvo, ki ga marsikdo čuti, pa vendar moramo pogledati na vse skupaj tudi iz malce širše perspektive.

Protesti kmetov v Sloveniji se namreč niso pričeli sedaj, tako kot to gledamo v tujini, pričeli so se v začetku leta 2023, ter se stopnjevali v skupni vseslovenski protest na Trgu republike v Ljubljani konec aprila 2023. Takrat smo kmetje, združeni, pokazali politiki rdečo luč. Protestu so sledila pogajanja, ki pa zaradi vmesne menjave ministrice za kmetijstvo še niso zaključena.

V javnosti smo te dni deležni mnogih kritik na račun še nedokončanih pogajanj, zato smo se odločili javnost v celoti seznaniti s širšo sliko, s katero se SKS in ostale kmetijske organizacije ukvarjamo, ter z dejstvi – kaj je že bilo dogovorjeno ter kaj še imamo na pogajalski mizi.

Kot vsi vemo, so sedanja pogajanja precej drugačna, kot so bila pogajanja leta 1993. Pred 30 leti smo se namreč pogajali z vlado, ki je imela celotno platno in škarje v svojih rokah. Danes so stvari kompleksnejše in vlada ni več tista, od katere bi bilo odvisno vse, saj smo del Evropske unije in posledično zavezani k upoštevanju in prilagajanju evropskim uredbam in direktivam, zaradi česar so pogajanja kompleksnejša in dolgotrajnejša.

SKS je večkrat ostro kritiziral in pozival k čim prejšnjemu imenovanju novega kmetijskega ministra oziroma ministrice, ker smo se ves čas zavedali, da se z zastojem pogajanj kmetijstvu dela nepopravljiva škoda. V januarju smo tako le dočakali imenovanje nove kmetijske ministrice in takoj pristopili k nadaljevanju pogajanj. Sami ocenjujemo, da se pogajanja pomikajo v pravi smeri in v kolikor pride do zastoja ali neuresničitve dogovorjenega, bomo prvi, ki bomo pozvali k organiziranemu in prijavljenemu vseslovenskemu kmečkemu protestu. Ravno tako pa menimo, da neorganizirani in samoiniciativni protesti lahko škodujejo tako pogajalskim izhodiščem kot tudi upadu naklonjenosti javnosti kmetu, zato vas pozivamo k enotnosti.

Sedaj ni čas za razkol, temveč je čas za to, da stopimo skupaj in usmerimo vse naše moči v čim prejšnje zaključevanje pogajanj in doseganje uresničitve naših stavkovnih zahtev. Težko in naporno delo je še pred nami in v kolikor ne bomo enotni in združeni ter se bomo namesto tega ukvarjali s stvarmi, ki se ne tičejo pogajanj in naših stavkovnih zahtev, nam grozi neuspeh, ki se bo boleče zarezal v delovanje vseh kmetov.

Sedaj pa bi z vami radi delili celotno vsebino stavkovnih zahtev – vse kar smo se že uspeli dogovoriti ter vse, kar se še moramo dogovoriti.

 

Stanje glede stavkovnih zahtev, v zvezi s katerimi je potekalo usklajevanje med resornimi ministrstvi (MKGP in MNVP) ter kmetijskimi organizacijami (KGZS, SKS, ZZS, ZSPM ter ZKS,) je v

nekaterih delih še popolnoma odprto in neusklajeno. Določene zahteve so bile do 31.12.2023 zgolj potrjene, vendar vsebinsko nerealizirane. Posamezne protestne zahteve pa so bile do 31. 12. 2023 v celoti potrjene in realizirane.

Pregled realiziranih, delno realiziranih in v celoti nerešenih stavkovnih zavez:

1. Zaveze, vezane na spremembo SN SKP

MKGP je pripravil predlog spremembe SN SKP, ki ga je Evropska komisija potrdila 29. 9. 2023 in obsegajo:

- umik intervencije plačila Natura 2000;

- predlog nove prostovoljne intervencije za ohranjanje habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000 (IRP23 Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000);

- pogojenost: vključitev izjeme od zimske pokritosti tal pri DKOP 6 za krompir in nekatere vrste zelenjadnic (cvetača, ohrovt – listnati in glavnati, brstični ohrovt, blitva, špinača, grah, bob, čebula, česen, solatnice, peteršilj, šparglji, radič, motovilec, sladki komarček, šalotka, por, zimski luk, hren, rabarbara in korenje);

- spremembo shem SOPO: Naknadni posevki in podsevki, Konzervirajoča obdelava in Ohranjanje biotske raznovrstvnosti v trajnih nasadih;

- odprava prepovedi uporabe komposta in digestata pri intervencijah KOPOP – Podnebne spremembe, KOPOP – Naravni viri (razen pri operacijah Vodni viri in Varovalni pasovi ob vodotoki h) ter Lokalne pasme in sorte;

- manjše spremembe pri intervenciji KOPOP – Podnebne spremembe (npr. črtanje zahteve po analizi tal);

- spremembe pri operaciji Strmi travniki v okviru intervencije KOPOP_Biotska raznovrstnost in krajina, s katero se omogoči jesensko pašo, vendar obtežba KMG ne sme biti večja od 1,2 GVŽ;

- spremembe pogojev upravičenosti pri Vezani dohodkovni podpori za beljakovinske rastline (nižja obtežba pri ekoloških kmetijah, v nabor upravičenih rastlin je dodana nokota; na seznamu krmnih beljakovinskih rastlin, pri katerih je pogoj obtežbe, se črta krmni grah in krmni bob);

- pri intervenciji Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih se omogoči, da vodilni partner ni le upravljavec zavarovanega območja, vendar mora v tem primeru biti član partnerstva;

- sprememba in dopolnitev nekaterih definicij iz 4. člena Uredbe 2021/2115/EU (npr. upoštevanje novega ukrepa v definiciji aktivnega kmeta; pri izjemi od vsakoletne kmetijske dejavnosti);

- spremembo deleža sofinanciranja pri malih kmetijah in rastlinjakih, dodane naložbe v objekte za shranjevanje mehanizacije, dodano upoštevanje storitev s kmetijsko mehanizacijo, tehnični popravki za večjo jasnost besedila pri intervenciji IRP02 Naložbe v dvig produktivnosti in

tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev (opomba: deloma odziv na predloge deležnikov);

- predlog poenostavitve določil glede članov zadruge pri intervenciji IRP03 Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano;

- spremembo vsebine intervencije IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, ki bo omogočala lažje nadaljnje izvajanje te intervencije in v delu odpravila tudi nekatere birokratske ovire za upravičence.

MNVP je umaknil predlog Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028, s čimer se je umaknil režim prilagojene kmetijske prakse znotraj dveh območij Natura 2000, kot podlaga za izplačilo intervencije SN SKP Plačila Natura 2000, ter da se program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 (PUN) sprejema v obliki sklepa Vlade.

Številne zahteve so bile sicer upoštevane, vendar določene vsebine ostajajo odprte oziroma niso v celoti skladne s stavkovnimi zahtevami:

- predlog sprememb SN SKP pri intervenciji IRP03 Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano, ki ga je pripravilo MKGP, ni vključeval argumentiranega predloga kmetijskih organizacij za dvig največje vrednosti naložb in predloga za samostojne naložbe v predelavo in trženje;

- predlog sprememb SN SKP, s katero se bo določilo izjeme glede zahteve za zimsko pokritost tudi za vse ostale kulture, pri katerih je onemogočena normalna tehnologije pridelave oz. izvajanja evropskih shem kakovosti v skladu s sprejetimi specifikacijami (npr. sladkorna pesa, hmelj ...).

Kasneje vam bomo posredovali tudi dodatne predloge za spremembe in dopolnitve SN SKP.

2. Zaveze, vezane na spremembo Uredbe o pravilih pogojenosti

Nerealizirane ostajajo sledeče stavkovne zahteve, vezane na spremembo uredbe o pravilih pogojenosti:

– režimi, ki izhajajo iz izvajanja zahteve o pogojenosti DKOP 2, ki ne upoštevajo ustavnih pravic kmetov na teh območjih ter ekonomskega in socialnega stebra trajnosti;

– širina varovalnih pasov ob vodotokih;

– zmanjšanje varovalnih pasov ob jarkih in izvzetje jarkov, kjer ni stalne prisotnosti vode, iz zahtev glede varovalnih pasov ob vodotokih;

– kršitve in sankcije;

– vključitev varovalnih pasov ob vodotokih v 4 % neproizvodnih površin.

V Uredbi o pravilih pogojenosti (Uradni list RS, št. 166/22, 34/23 in 2/24) je za namen pravila o pogojenosti DKOP 9 za leto 2024 in nadaljnja leta na novo določeno okoljsko občutljivo trajno travinje (v nadaljnjem besedilu: OOTT).

Odprta prav tako ostaja zaveza, da MKGP in MNVP na območjih OOTT poleg prepovedi preoravanja ne bosta vzpostavljala nobenih novih zahtev oz. režimov, razen če bodo vezani na intervencijo, ki bo temeljila na prostovoljnem vstopu.

3. Sporazum EU-MERCOSUR in ostali sporazumi

Kmetijske organizacije pričakujemo, da se bo Vlada RS zavezala, da bo pri trgovinskih sporazumih s tretjimi državami zahtevala upoštevanje in spoštovanje veljavnih EU standardov glede varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ki so predmet posameznega sporazuma ter zagovarjala varovanje nacionalnega in evropskega kmetijstva ter prehranske suverenosti.

4. Druge nerealizirane stavkovne zahteve

- revidiranje, ponovna preučitev in zmanjšanje območij Natura 2000;

- uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih intervencij z inflacijo;

- kmetijstvu namenjena sredstva SKP se v celoti obdržijo v kmetijskem sektorju;

- ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in pravične cene za kmete;

- zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja in nadaljnje učinkovito upravljanje z zvermi in divjadjo;

- ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter ureditev zakonodaje kmetijskih zemljišč, ki so temelj za kmetovanje na način, da bodo kmetijska zemljišča lažje dostopna slovenskemu kmetu;

- obravnava živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja;

- popolna zavrnitev morebitne nove uredbe, ki ureja trajnostno rabo FFS v vsebini kot je bila v prvem predlogu Evropske komisije;

- revidiranje in posodobitev bonitetnih točk kmetijskih ter gozdnih zemljišč, izvzetje intervencij iz obdavčitev ter upoštevanje investicij pri davčnih olajšavah, povečanje priznanih stroškov pri katastrskem dohodku, izvzetje osnovnih proizvodnih sredstev za pridelavo iz morebitnega davka na nepremičnine;

- preprečevanje novih davčnih bremen;

- povečanje samooskrbe z zelenjadnicami, zlasti v povezavi s poslovnim okoljem pridelovalcev zelenjave in omejitvami pri izvajanju ukrepov SN SKP;

- imenovanje medresorske delovne skupine v okviru dogovora deležnikov glede masnih bilanc;

- Zakon o zaščiti živali – nadzor nad dobrobitjo živali lahko izvajajo zgolj pristojni strokovnjaki veterinarske stroke.

 

Kot vidite, smo v primerjavi z evropskimi kmeti, ki so šele dobro začeli s svojimi protesti, mi marsikaj že dosegli. Realiziranega bi bilo še več, v kolikor ne bi toliko časa čakali na novo kmetijsko ministrico, vendar ta čas je potekel in dobiti nazaj ga ne moremo. Smo pa sedaj že pričeli s ponovnimi pogajanji, s katerimi bomo nadaljevali tudi v tem tednu. Za dobro vseh nas kmetov vas pozivamo, da si zgornje zahteve podrobno preberete in o njih premislite pred nadaljevanjem samoniciativnih protestov.

Skupaj smo močnejši in menimo, da je sedaj naša moč nujno potrebna za pogajalsko mizo. V kolikor pa ta ne bo obrodila sadov, pa vam obljubljamo nov organiziran protestni val.

Hvala in vsem vse dobro!


Nazaj